ALGEMENE VOORWAARDEN (VAN LENNING NOTARIAAT AMSTELVEEN)

Artikel 1.
Definities.
Notaris:
Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht is belast.

Opdrachtgever:
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of de rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening.

Opdracht:
onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

Opdrachtnemer:
opdrachtnemer is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke handelt onder de naam Van Lenning Notariaat. Deze vennootschap is enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “notaris” wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor genoemde vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Kantoor:
Van Lenning Notariaat is een vennootschap waarbij de aandeelhouders rechtspersonen zijn.

Artikel 2.
Werkingsfeer voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door notarissen en hun kantoorgenoten.

Artikel 3.
Tarieven en meerwerk.
1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van Van Lenning Notariaat gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeen gekomen.

2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht, is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het gebruikelijke in rekening te brengen.

Artikel 4.
Betaling.
1. Het verschuldigde honorarium, belastingen en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, verifieerbaar in het bezit te zijn van de notaris.

2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium, belastingen en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt.
Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.

3. De notaris is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke de notaris ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft op de derdengeldenrekening.

Artikel 5.
Niet doorgegane akte.
Werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de betreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6.
Aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 7.
Overgang rechten en verplichtingen.
Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 8.
Rentevergoeding.
Indien het kantoor cliëntengelden onder zich houdt, zal getracht worden deze gelden tegen een zo gunstig mogelijke rente uit te zetten bij één of meer van de financiële instellingen waarbij het kantoor een rekening aanhoudt. Over bedragen lager dan € 25.000,00, die korter dan 1 maand door het kantoor onder zich gehouden worden, wordt geen rente vergoed. Het kantoor kan geen rentecondities bedingen welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden. Over de hoogte van de door het kantoor op cliëntengelden gerealiseerde rente wordt niet gediscussieerd.

Artikel 9.
Werkzaamheden.
De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende voorschriften.

Artikel 10.
Beperking aansprakelijkheid.
1. Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

2. De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn: – verzekerde som: € 12.000.000,00 als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar; – jaarmaximum: € 25.000.000,00 per verzekeringsjaar en per notaris; – verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-) notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.

3. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan het kantoor gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

4. De in lid 3 van dit artikel 10 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

5. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 3 van dit artikel 10 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

6. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in het onderhavige artikel 10, leden 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op het kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

7. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 11.
Verjaringstermijn.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens het kantoor, de (individuele) vennoten, de hiervoor bedoelde besloten vennootschappen, de bestuurders van die vennootschappen en de voor het kantoor werkzame personen in verband met door het kantoor verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

Artikel 12.
Inschakeling derden.
De keuze van de door het kantoor in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden indien deze door de opdrachtgever zijn aangewezen. Behalve voorzover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor, vrijwaart de opdrachtgever het kantoor voor alle aanspraken van derden, de door het kantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 13.
Elektronische communicatie.
In geval de opdrachtgever en het kantoor door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorgdragen voor adequate virusprotectie. Ingeval desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn. De verzending van e-mails zal non-encrypt geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan uitdrukkelijk verzoeken niet per e-mail te willen communiceren.

Artikel 14.
Rechtskeuze.
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.